Общи правила на хотела

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
В КЪЩА ЗА ГОСТИ „АСЯ“
Сапарева баня
 
В сила от 14.11.2016г.
 
Приет със заповед № 001 от 14 Ноември 2016г.
 
 
 
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. (1) Настоящия Правилник за вътрешния ред в Къща за гости „Ася“ се издава от управителя.
(2) С настоящите правила за вътрешния ред се конкретизират правата и задълженията на персонала и гостите на обекта, както и ценовата политика, реализирането на резервациите, нощувките, почивките и другите предоставяни услуги от обекта.
(3) ПВР предоставя уредба на въпросите, свързани с дейността на Къща за гости „Ася“.
 
Чл. 2. При изготвянето на настоящия правилник бе взето предвид действащото законодателство в Р. България и ЕС, както и правилата и условията на партньорите на къщата за гости.
 
Чл. 3. Правилника за вътрешния ред урежда:
 1. правата, задълженията и забраните на гостите;
 2. правата и задълженията на хотелиера и персонала;
 3. настаняването и напускането на клиентите;
 4. използването на общите части;
 5. цените, ценообразуването и резервациите.
 
Глава втора.
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАБРАНИ НА ГОСТИТЕ
 
Раздел I.
Забрани на гостите.
 
Чл. 4. На гостите на Къща за гости „Ася“ се забранява:
 1. да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в къщата за гости;
 2. да внасят и използват хранителни продукти в стаите без разрешение на персонала;
 3. да внасят в сградата на къщата за гости и прилежащите и части взривоопасни, лесно запалителни и токсични вещества;
 4. да разместват мебелите и имуществото в стаите и другите помещения, без съгласието на персонала;
 5. да изнасят всякакъв вид имущество принадлежащо на къщата за гости извън територията й по време на престоя си;
 6. да водят външни лица в стаите без разрешението на персонала;
 7. да внасят домашни животни на територията на обекта без разрешение от персонала, като за това може за бъде дължима такса;
 8. да се надвесват през прозорците и терасите на къщата за гости.
 
Забрана за пушене
 
Чл. 5. Забранява се тютюнопушенето в стаите, както и в сградата на къщата за гости.

Раздел II.
Задължения на гостите.
 
Легитимиране при настаняване
 
Чл. 6. (1) При настаняване гостите са длъжни да предоставят на персонала документ за самоличност, който се връща веднага.
(2) Ако гостите са направили резервация чрез партньор на Къща за гости „Ася“ са длъжни да предоставят на персонала на къщата документа удостоверяващ това(най често ваучер).

Задължения по време на пребиваване
 
Чл. 7. По време на пребиваването си в къщата за гости, клиентите са длъжни:
 1. да спазват настоящите правила;
 2. да пазят тишина през нощните часове (след 23 часа) и следобедните часове (от14 до16 часа);

Задължения при напускане на обекта
 
Чл. 8. При напускане на къщата за гости, клиентите са длъжни:
 1. да затворят прозорците и външните врати на стаите;
 2. да изключат електроуредите в стаите(климатици, телевизори и др.);
 3. да не оставят течащи чешми, душове и др.;
 4. да предадат лично на персонала ключа от стаята.
 
Имуществена отговорност
 
Чл. 9. Гостите на къщата за гости носят материална отговорност за повреденото и изгубеното имущество на къщата за гости.

Глава трета.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ХОТЕЛИЕРА И ПЕРСОНАЛА
 
Раздел I.
Права на персонала и хотелиера.
 
Прекратяване на престоя
 
Чл. 10. (1) При нарушение на настоящите правила, законите и правовия ред в страната, доброто име и престижа на къщата за гости, собственика има право да прекрати престоя на гостите в къщата за гости.
(2) При прекратяването на престоя по ал.1, хотелиера не дължи обезщетение за това.

Проверка на истинността на резервациите
 
Чл. 11. (1) При съмнение за истинността на представената информация за резервацията, персонала на къщата за гости може да я провери.
(2) При проверката по ал.1, персоналът може да се свърже с агенцията посредник за потвърждаване на резервацията.
(3) Персоналът има право да откаже настаняване на клиента, ако резервацията не бъде потвърдена от посредника.

Право за предоставяне на информация
 
Чл. 12. Хотелиерът има право да предоставя информация за клиентите си, при поискването й от органите на реда, спазвайки законите на страната.

Раздел II.
Задължения на персонала и хотелиера.
 
Чл. 13. Хотелиерът и персоналът на къщата за гости са длъжни:
 1. да подсигурят и предоставят на клиента закупената от него услуга;
 2. да се грижат за чистотата на обекта;
 3. да се грижат за обслужването на клиентите;
 4. да пазят конфиденциалност на информацията за гостите на къщата.
 
Глава четвърта.
НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА КЛИЕНИТЕ
 
Раздел I.
Настаняване на клиентите
 
Време за настаняване на клиентите
 
Чл. 14. (1) Настаняването на гости в къщата за гости става след 14:00 часа.
(2) Настаняването може да стане и преди часът по ал.1, ако това бъде предварително уговорено.

Легитимиране и плащане
 
Чл. 15. (1) При настаняване гостите предоставят на персонала документ за самоличност за справка, който се връща веднага.
(2) Ако клиентите са закупили ваучер от посредник за нощувките, те са длъжни да го предоставят на персонала.
(3) Заплащането на нощувките става при настаняване.
 
Регистриране на клиента
 
Чл. 16. Лицето отговорно за регистрацията вписва информацията за клиента в регистъра по чл. 116 от Закона за туризма.
 
Раздел II.
Напускане на клиентите.
 
 
Време за напускане на клиентите
 
Чл. 17. Клиентите напускат стаите до 12:00 часа.

Предаване на стаята
 
Чл. 18. При напускане на стаята, гостите спазват разпоредбите на чл. 8 от настоящите правила.

Глава пета.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ
 
Раздел I.
Използване на кухнята.
 
Използване от персонала
 
Чл. 19. Кухнята на Къща за гости „Ася“ се използва от персонал за приготвяне на ястията включени в цената на нощувките, както и за приготвяне на ястията предлагани от къщата за гости срещу заплащане съгласно установения ценоразпис.
 
Разрешение за използване от гостите
 
Чл. 20. (1) Гостите на Къща за гости „Ася“ имат право да ползват кухнята сами, като съгласуват това с персонала.
(2) При използването на кухнята от гостите, те са длъжни за спазват правилата за безопасност и експлоатация на електроуредите.
(3) Използването на кухнята включва и съхранението на хранителни продукти, собственост на клиентите, в хладилниците и другите места определени за съхранение на хранителни продукти и напитки.

Раздел II.
Използване на барчето.
 
Предназначение
 
Чл. 21. (1) Барчето на Къща за гости „Ася“ предлага разнообразни напитки на клиентите на къщата за гости.
(2) Барчето може да бъде използвано и като столова от клиентите на къщата за гости.

Управление
 
Чл. 22. (1) Барчето на Къща за гости „Ася“ се управлява от персонала на къщата.
(2) Клиентите имат право да използват техниката в барчето (кафемашини и др.), както и да взимат стоки от него самостоятелно след предварителна уговорка с персонала и установен начин за отчитане на покупките.
(3) Когато къщата за гости се използва само от една група, за тяхно удобство барчето може да бъде предадено от персонала на групата с протокол описващ наличните стоки в него и при напускане на групата да бъде съставен нов, описващ наличните стоки към датата на напускане.
(4) Разликата между протоколите по ал. 3 се заплаща от клиентите по същата алинея, като се счита, че те са употребили тези стоки.

Раздел III.
Използване на другите общи части. 
 
Използване на двора и барбекюто(беседката)
 
Чл. 23. На гостите на Къща за гости „Ася“ се разрешава да използват свободно двора и барбекюто(беседката) в него.

Използване на басейна
 
Чл. 24. (1) На гостите на къщата за гости се разрешава използването на открития басейн в двора на къщата.
(2) За басейна по ал.1 няма отговорен спасител.
(3) При използването на басейна по ал.1, гостите са длъжни да спазват следните правила:
 1. гостите не трябва да замърсяват водата по какъвто и да е начин;
 2. гостите нямат право да скачат в басейна;
 3. гостите нямат право да влизат в басейна с дрехи.
(4) Персоналът на обекта има право да налага и допълнителни правила с оглед сигурност на използващите басейна гости.

Глава шеста.
ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕЗЕРВАЦИИ
 
Раздел I.
Цени и ценообразуване.

Ценоразпис
 
Чл. 25. (1) Цените на предлаганите нощувки и почивки са описани в ценоразпис (Приложение №1).
(2) Цените на останалите стоки и услуги са описани в отделен ценоразпис или на етикети върху стоките.
 

Определяне на цените
 
Чл. 26. (1) Цените се обявяват за стая и се определят на база:
 1. броя на леглата в стая;
 2. състоянието на стаята и обзавеждането;
 3. квадратурата на стаята.
(2) Когато броя на местата в стаята е по голям от този на настанените в нея гости се заплаща цена, за стая от същия тип, но с брой места равен на броя на гостите.
(3) За резервация на цялата къща се определя отделна цена, като тя може да подлежи на договорка.

Промоции и отстъпки
 
Чл. 27. (1) Хотелиерът може да определя промоционални цени и отстъпки за нощувките в къщата за гости.
(2) Цените и условията на промоцията/отстъпката се обявяват на сайта на посредника.

Пакетни цени
 
Чл. 28. (1) Хотелиерът може да обявява оферти които включват допълнителни услуги/стоки към нощувката, като за тях определя пакетна цена.
(2) Цената и условията се обявяват в сайта на посредника (ако има такъв) или в ценоразпис (Приложени №2).

Състав на цената
 
Чл. 29. Обявените цени включват Туристически данък, ДДС, както и други данъци и такси, ако има такива.

Цени за деца
 
Чл. 30. (1) Децата до 7 годишна възраст (ненавършени) се настаняват безплатно.
(2) За деца от 7 до 14 годишна възраст се заплаща ½ от цената на нощувка.

Цени за домашни любимци
 
Чл. 31. (1) За вкарването на домашни животни, които ще нощуват на територията на къщата може да се определи допълнително заплащане.
(2) Изключение правят кучетата водачи, придружаващи незрящи, като за тях не се начисляват допълнителни такси.

Раздел II.
Резервации.
 
Начини на резервиране
 
Чл. 32. (1) Резервациите се извършват на място, по телефона, чрез запитване по електронна поща или чрез посредник.
(2) Резервациите чрез посредник стават по реда определен от него.

Капариране
 
Чл. 33. (1) При резервации клиентите дължат капаро, в размер 30 на сто от цената на нощувката или пакетната оферта.
(2) Когато резервацията е направена за ден, по-скорошен от една седмица или цената на резервацията не е голяма, може да не се изисква капариране.
(3) Капарирането на резервации чрез посредник се осъществява по начин и в размер определен от посредника.
 
Анулиране на резервации и неустойки
 
Чл. 34. (1) При анулиране на резервация извън определените срокове се дължи неустойка в размер на капарото, ако е определено такова.
(2) Сроковете за анулиране са следните:
 1. за индивидуални туристи или двойки – до 3 дни преди датата на пристигане;
 2. за групи – до 7 дни преди дата на пристигане;
 3. за резервация на цялата къща – до 15 дни преди датата на пристигане;
 4. за резервация на цялата къща за празници (Коледа, Нова година и т.н.) – до 30 дни преди датата на пристигане.
(3) За анулиране на резервации чрез посредник важат правилата за анулиране посочени на сайта на посредника.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство и утвърдените от хотелиера вътрешни актове.
 
§ 2. Настоящия правилник влиза в сила от 14.11.2016г.
 
§ 3. Настоящият Правилник за вътрешния ред може да бъде допълван и изменян по реда на приемането му.
 
§ 4. Екземпляр от правилника за вътрешния ред е на разположение на гостите на къщата за гости на рецепцията.[right]
 


Утвърдил:……………………….[/right]